ART & COOK אז מה תהיה יצירת האוכל הבאה שלכם ושלנו?

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  מבצע חדש

  טנדיר, חווית בישול
  חדשה עתיקה

  תמיד מתבשל אצלנו משהו

  לקטלוג >

  תקנון, ותנאי שימוש באתר

  ART & COOK בע”מ

  גולש/ת יקר/ה!

  ברוך הבא לאתר הבית של חברת ART & COOK בע”מ – (להלן “החברה” ו/או “ספק”). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר זה (להלן “האתר“).

  הסכמה לתנאי השימוש

  השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו, כמפורט במסמך זה (להלן “תנאי השימוש“) ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר.

  לגולשים באתר ART & COOK    בע”מ – אתר הקניות הווירטואלי המופעל ע”י  ART & COOK בע”מ. באתר פועלת חנות, המציעה לגולשים מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים, כל זאת במחירים ובתנאים אשר נקבעו על ידי ART & COOK בע”מ.

  השימוש שלך באתר

  האתר, לרבות מדריכים שונים המפורטים בו, מספק שירותים, מוצרים ומידע, בינם גם מערכת רכישות דיגיטלית (להלן יחד ה-“תוכן” ו/או “תוכן האתר“). תוכן זה נועד לשירותך ולשימושך על-פי ראות עינייך, אולם אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד, והנך מנוע מלטעון להסתכמות כלשהיא על תוכן האתר, בין שמכיל מידע מסוים ובין אם אינו מפרט מידע מסוים. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

  תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג’, צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.

  מובהר בזאת כי כל רכישה המתבצעת דרך האתר כפופה לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות.

  שימושים אסורים באתר

  ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר**:

  1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
  5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

  **אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

  זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה

  חברת ART & COOK בע”מ עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

  ART & COOK בע”מ רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

  האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), וללא התחייבות לזמינותם (As Available), והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים.

  החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר.

  אף על-פי שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות או תשלום או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים, והינך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד החברה כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא עליה.

  כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. כלמוביל לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ו/או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

  למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו, לרבות שיבוש ברישום לאתר או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטת תשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.

  פרטיות באתר ומאגרי מידע

  ART & COOK בע”מ מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל.

  מבלי לגרוע מתנאי מדיניות הפרטיות של החברה, כל מידע שתמסור ו/או ייאסף אודותייך בעת שימושך באתר ובתוכנו במישרין או בעקיפין, הינו מרצונך ובהסכמתך, וייתכן שיישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם תבחר שלא לעשות זאת, ייתכן שלא תוכל להנות מחלקים מסוימים באתר ו/או להשתמש בשירותים או בפונקציות אותם מציעה החברה דרך האתר, כולם או חלקם. מובהר כבר עתה, כי ככל ומידע שמסרת יידרש להשלמת פעולה המבוקשת על ידך, לדוגמא רכישת מוצר או העברת תשלום, אזי ניתן יהיה להעבירו לצד שלישי למטרת השלמת הפעולה (לרבות חברת סליקת אשראי חיצונית).

  קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ואחריות צדדים שלישיים

  כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשר לשירותים ו/או לתאגידים, אשר מקורם בצדדים שלישיים לחברה, לרבות סכומים, הערכות או הצעות, מדדים, חישובים, תוצאות, מפרטים, הוראות פעולה ונתונים אחרים מטעם או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות החברה בשום אופן.

  החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר. ייתכן שתמצא באתר קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של ART & COOK בע”מ והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

  קניין רוחני

  כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של ART & COOK בע”מ בלבד, או של צד שלישי אשר העניק ל-ART & COOK בע”מ זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מ-ART & COOK  בע”מ.

  כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של ART & COOK בע”מ כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מ-ART & COOK  בע”מ. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של ART & COOK בע”מ, אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל הסימנים המופיעים באתרי האינטרנט של ART & COOK בע”מ כפופים לזכויות סימני המסחר של ART & COOK בע”מ, לרבות ולא רק, שמות דגמים וכן לוגו החברה, סמליה וסמלי מותגיה.

  ציות לתנאים ושיפוי

  הינך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הינך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

  אבטחת מידע

  ART & COOK בע”מ עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

  על אף האמור, ART & COOK בע”מ אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי כלמוביל לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

  למידע נוסף על ההגנה על מידע שנאסף ו/או נשמר אודותייך ו/או אודות השימוש שלך באתר, ככל שקיים, ראה את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר

  כללי:

  1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון     בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה מעידה ע”פ התקנון על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

  1.2  האמור בתקנון  זה  מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  1.3 משמעותה  של המילה “רכישה” בתקנון זה הינה – כל רכישה המתבצעת – מוצר או שירות המוצעים למכירה בקניון האתר, לרבות הצעת רכישה ו/או רכישת המוצר.

  1.4 רשאי  להשתתף ברכישות – כל תושב ישראלי, אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות ו/או בינלאומיות.

  1.5 ביצוע  רכישה באתר .  רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט כרטיס אשראי ו/או כרטיס מועדון נטען אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע רכישה, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

  1.6 אספקת  המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

  המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי הספק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

  ART & COOK בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה כזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני   ( הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו.(

  ART & COOK בע”מ לא תישא באחריות לקבלת הודעת שגויה  בכתובת הדואר של הזוכה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

  במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו  ART & COOK בע”מ ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין רכישתך שבוטלה.

  באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

  הספק ימתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעותו, ורק לאחר קבלת האישור יעבד הספק את הזמנתך וישלח אליך את המוצרים. כרטיסך, למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי, שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא תפעל תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לפיתרון הבעיה ומתן אישור ע”י חברת האשראי, ART & COOK  בע”מ ו/או הספק יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.

  מדיניות משלוחים:

  הגעת המוצרים ללקוח תתבצע באמצעות משלוח דרך שליח או דואר רשום או באמצעות דרך אחרת שתפורט בהזמנת המוצר.

  המוצר יגיע ללקוח בין 3-7 ימי  עסקים המפורטת בעת הרכישה  מרגע קבלת אישור מחברת האשראי לעסקה או מרגע קבלת התשלום מהלקוח בהפקדה בנקאית או קבלת ציק המחאה מזומן,  או כסף מזומן, בכפוף לחוק קיום עסקאות במזומן במדינת ישראל, אלא אם כן קיבל עדכון שונה לאחר ההזמנה.

  בעת קבלת המוצר הלקוח יחתום על תעודת משלוח, שתוצג לו על ידי השליח. במידה והלקוח יסרב לחתום על תעודת המשלוח כאמור, השליח יהיה רשאי שלא למסור את הסחורה לידי הלקוח.

  ביטולים והחזרים:

  בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

  ביטול עסקה יתבצע בכתב בלבד, באמצעות  מייל שמופיע באתר, תוך 14 ימים מקבלת המוצר, וכאשר לא נעשה בו שימוש כלל והוא מוחזר באריזתו המקורית בצורה שלימה.

  הלקוח יזוכה בסכום העסקה בניכוי 100 שח עבור ההוצאות הנלוות. עלות המשלוח תחול על הלקוח, גם במקרה ובמסגרת מבצע כלשהו לא שילם המזמין על המשלוח-הוא יאלץ לעשות כן.

  אחריות ושירות:

  אחריות למוצרים תינתן ע”י הספקים/יצרנים/יבואנים, ו/או על ע”י ART & COOK בע”מ בהתאם למפורט בכל מוצר.

  התמונות להמחשה בלבד.

  תקנון אחריות המוצרים:

  האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים, ו/או ART & COOK בע”מ, ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

  1. ART & COOK בע”מ לא תהיה אחראיות על  כל נזק ו/או חוסר זהירות ו/או הפעלת של מוצר זה או אחר שלא בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למוצרים ומסירה מעצמה כל אחריות בגין נזק שנגרם למוצר בעקבות התקנה ו/או שימוש ו/או הפעלה בניגוד להראות הפעלת היצרן, כאמור, לרבות נזקי גוף, נזקי רכוש, ו/או נזק סביבתי ו/או נזק למוצר עצמו.
  2. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם שנגרמו מכח עליון ו/או מאיחור מסיבה שאינה תלויה בחברה ו/או בספק  ו/או כתוצאה מסגר ו/או איחור ו/או  עיכוב בקבלת המוצר אצל הספק בגין מגפת הקורונה ו/או כח עליון,  ו/או מניעה אחרת  ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו באיחור. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע במוצר ו/או  באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.
  3. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך  ו/או רכישתך או לעדכן אותה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
  4. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

  סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 

  1. הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה.
  2. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך ו/או רכישותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
  3. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע    בדבר מבצעים של ART & COOK בע”מ , חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
  4. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

  תחום שיפוט

  על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

  שינויים בתנאי השימוש

  ART & COOK בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

  שונות

  תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה.

  אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

  יצירת קשר

  בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר או בכתובת  מייל:  info@tandir.biz: רחוב משה שרת 45, אזור, בטלפון מספר: 058-7181820.

  *התקנון יכול להשתנות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

  בכבוד רב, צוות ART & COOK בע”מ

  זה הזמן להכניס טנדיר לחיים

  ולהנות מארוחות מלכים מיוחדות

  טנדיר מקצועי

  למי שאינו יודע ואינו מכיר – מהו טנדיר? טנדיר הוא תנור מיוחד המיועד לצליית סוגים רבים ושונים של מזון כגון דגים, בשרים, עופות, ירקות וכדומה. הטנדיר מיועד בין השאר גם לאפיית לחמים, מאפים שונים וכו. הבישול בטנדיר נחשב לאחת משיטות הבישול העתיקות ונפוצה מאוד במדינות רבות בדרום מערב ומרכז אסיה שם החורף הקשה מצריך שיטת בישול מחממת באופן מהיר במיוחד. הטנדיר שונה מהתנור המוכר והידוע שכולנו משתמשים בו ביום יום מכיוון שבניגוד לתנור – הטנדיר עומד בצורה אנכית ויכול להיות ממוקם במקומות שונים, בין אם בתוך הבית ובין אם בחצר הביתית ואפילו במרפסת. הטנדיר עשוי מחימר ובעל דופן עבה. אופן השימוש בטנדיר הוא באמצעות הדלקת עץ יבש ואיכותי היוצר את החום בתוך התנור והמכסה העליון שומר את החום שנאגר בתוך התנור ללא פחם

  בישול בטנדיר

  הבישול בטנדיר שונה מדרכי בישול קונבנציונליות בהן התרגלנו לבשל עד היום. אם עד היום התרגלנו לצלות בשרים בתנור או על מחבת או אפילו על הגריל (הידוע בשפה העממית בשם “מנגל”), לרוב התוצאה המתקבלת הייתה פחות מוצלחת, בין אם מכיוון שהמזון היה צריך להתבשל במשך זמן רב ולכן יכול היה לצאת יבש מדי או אפילו שרוף בשל להבות חזקות מדי, תשמח לשמוע שבמקרה של בישול בטנדיר המצב הוא הפוך! החום נאגר בתנור סגור העשוי חימר וכך המזון מתבשל מהחום המתרכז בדפנות החימר של הטנדיר. החום עוצמתי מאוד כך שהאוכל מתבשל במהירות מחד ואינו נשרף מאידך וכך מתקבלת תוצאה עסיסית במיוחד ובעלת טעם מאוד שונה ויוצא דופן שלא ניתן להשיג בטכניקות בישול אחרות.

  טנדיר בעיצוב ייחודי ומזמין

  לטנדיר עיצוב מיוחד ואקזוטי שמשווה מראה עיצובי יוצא דופן המשלב אבן חימר, מסגרת מתכת ופיתוחים מיוחדים המספרים סיפורים היסטורים מרתקים. בחי דוידוב – ארט קוק בע”מ תוכל למצוא טנדירים בעיצובים שונים, בגדלים שונים ובמחירים שונים. ניתן למצוא את העיצוב המועדף עליך מתוך מגוון רחב – יש לנו במלאי  טנדיר איטלקי, טנדיר אמריקאי, טנדיר אפגני, טנדיר דובאי, טנדיר אוזבקי וכמו כן טנדיר מונגולי מיוחד.

  טנדיר לבישול מחיר

  טנדיר לבישול מיועד לבתים פרטיים, למסעדות ובתי אוכל ועוד. ניתן למצוא אותו בגדלים ונפחים שונים כולל גדולים מאוד. שיטת הבישול בו ייחודית ומתאימה למיני בשר, דגים, ירקות וכדומה. המבנה שלו שומר היטב על החום הנאגר  בתוכו, וכך, תוצאות הבישול הינן נהדרות. “ארט טנדיר” משווקת טאבונים, טנדירים מעשנות בשר ומוצרים דומים ומשלימים בתחום הנ”ל וניתן לקבל אצלה מידע רלוונטי.

  טנדיר בשר

  טנדיר לבישול הינו בעל מראה נאה מה שמגדיל את האטרקטיביות לרכישתו. הוא עשוי מחמר ומגיע עם דופן עבה מאוד. ניתן להכין בו אוכל בצורה פרקטית מאוד. את המזון משפדים על מערכת שיפודים הנכנסת בצורה מושלמת לחלל הבישול. המבנה שלו עשוי שני תאים. תא תחתון להנחת חומרי הבעירה, לרוב, עצים, ותא עליון המיועד למיני המזון להכנה. הוא בעל מבנה עגול ייחודי המאפשר שמירת החום בצורה מרבית. שיטת הבישול דומה לכל הדגמים. תחילה יש להדליק את העצים ולהניח להם לבעור עד שהם מתכלים. רק לאחר מכן מכניסים את המזון הנחשף לחלל החם. הבישול הינו על חום ולכן, האוכל הינו עסיסי מאוד אינו שרוף, עשוי במידה ובעל טעם ייחודי. קיימות הוראות מפורטות להפעלתו בדרך הטובה והיעילה ביותר. ניתן למצוא תנורים אלו בגדלים ונפחים שונים. אנשים פרטיים, רוכשים, לרוב, את הקטנים בעוד שמסעדות, בתי אוכל ומוסדות קולינאריים אחרים מצטיידים בגדולים. כך הם יכולים להכין כמות מנות גדולה המיועדת, בו זמנית, לסועדים רבים.

  טנדיר אוזבקי

  חוויה עשירה

  חווית הכנת האוכל, ההסבה לסעודה וטעמו המעולה והמיוחד משדרגים כל אירוח. עושים בו שימוש בעיקר במקומות חיצוניים. כך בגינה, בחצר, באזור של מטבח חיצוני ועוד. יש להקפיד על זהירות בעת השימוש בו בגלל החום הרב של הדפנות. לכן, יש למנוע גישת ילדים לסביבתו.

  מכירה מקוונת

  “ארט טנדיר” משווקת טאבונים, טנדירים מעשנות בשר ומוצרים דומים ומשלימים בתחום הנ”ל ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא כולל ייעוץ, תנאי מכירה נוחים כולל באתר מקוון, הובלה, התקנה וכדומה. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים ממתן שירותים ללקוחות רבים לאורך זמן.

  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
  שלחו ווצאפ
  שלחו ווצאפ!
  שלום,
  איך אנחנו יכולים לעזור?